Predmetom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky „Divadlo – Dom umenia Fatra“, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 13729/0. 

Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, asi 50 metrov od centrálneho Mariánskeho námestia, na nároží ulíc Vurumova a Jezuitská. Objekt bol postavený v rokoch 1919 – 1921 ako budova kina a divadla Grand Bio Universum. 3. januára 1922 tu bola premiéra prvého hraného slovenského filmu „Jánošík“. V rokoch 1983 – 1988 kino Fatra zrekonštruovali pre potreby ŠKO v Žiline. Pri tejto rekonštrukcii necitlivo odstránili pôvodný historický nápis na hornej fasáde budovy „BIO UNIVERSUM“. Ku kinu bola pristavená budova pre potreby orchestra a v sále bol v roku 1988 postavený koncertný organ z dielne firmy Rieger-Kloss z Krnova.

Zhrnutie projektu 

Budova národnej kultúrnej pamiatky „Divadlo – Dom umenia Fatra“ patrí k najvýznamnejším objektom v Žiline s prvkami secesie na fasáde. Svojim umeleckým a historickým významom i centrálnym umiestnením je súčasťou základnej trasy organizovaných prehliadok historickým centrom Žiliny, ktoré ponúka TIK Žilina. V bezprostrednom okolí sú ďalšie pamiatky, atraktivity a služby, ktoré sú hojne navštevované turistami aj obyvateľmi mesta a okolia. V Dome umenia Fatra sa konajú koncerty a podujatia organizované Štátnym komorným orchestrom Žilina a iné spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasný stav budovy, tak exteriéru, ako i interiéru, vôbec nezodpovedá významu a funkcii, ktorú plní ako sídlo štátneho hudobného telesa bohato navštevovaného divákmi s celoročným využitím. 

Podľa stanoviska reštaurátora Krajského pamiatkového úradu je objekt v havarijnom stave, výtvarná výzdoba fasád je značne poškodená, hrozí ohrozenie prechádzajúcich chodcov bez okamžitého zásahu môže byť poškodenie nezvratné. Situáciu s nepriaznivým stavom budovy Domu umenia Fatra, a to tak fasády ako i koncertnej sály, veľmi citlivo vnímajú a uvedomujú si aj návštevníci koncertov, odborná verejnosť i obyvatelia mesta. Podľa ich vyjadrení, ale i zástupcov mesta Žilina a miestnych i regionálnych inštitúcií, ako i odborníkov v cestovnom ruchu je obnova nevyhnutná a všetci sa zhodujú v nutnosti jej obnovy. Sú presvedčení, že obnova prispeje ku skultúrneniu historického centra mesta Žilina a k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti Domu umenia Fatra, a tým aj k obohateniu kultúrneho života mesta a zvýšeniu kvality kultúrnych zážitkov. 

 

Cieľ projektu: Vytvorenie podmienok pre zlepšenie umeleckého dojmu a zvýšenie potenciálu využitia NKP Dom umenia Fatra v Žiline prostredníctvom obnovy jej vonkajších fasád a rekonštrukcie vnútorných priestorov. 

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky zahŕňa 2 podstatné, a pre celkovú obnovu NKP nevyhnutné časti: A. Pamiatková obnova fasád a okien, fasáda a umelecké prvky na nej budú kompletne zreštaurované, obnovený bude pôvodný historický nápis na atike hlavnej fasády „Grand Bio Universum“, okná a dvere kompletne vymenené podľa historických prameňov s doplnením izolačného dvojskla do vonkajšej časti okien. 

B: Obnova koncertnej sály v súlade s požiadavkami KPÚ zahŕňa: a) Osvetlenie – výmena a doplnenie, b) rozšírenie pódia, c) obnova a rekonštrukcia podlahy, d) obnova a doplnenie sedadiel. 

Pódium je osvetlené nerovnomerne, v niektorých častiach nevidia hráči na noty a v iných svetlá oslňujú publikum. Nedá sa vytvoriť komorná atmosféra osvietením, úplne chýba efektové osvetlenie. Osvetľovacie telesá v koncertnej sále sú nesúrodé, v súčasnosti nevyhovujú štandardom a potrebám modernej doby pre produkciu predstavení. Navrhované riešenie prispeje k vyššiemu štandardu, kvalite, variabilnosti osvetlenia celého priestoru, rieši potrebu dostatočného osvetlenia javiska, efektové a koncertné osvetlenie, prináša energetickú úsporu. Bude riešené tak, aby diváci neboli oslepovaní a umelci videli na noty, v súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany. V prípade zámeru organizácie koncertu, na ktorom by sa zúčastňoval celý orchester spolu s ďalším telesom (hudobným, speváckym, resp. tanečným) sú v súčasnosti veľmi obmedzené priestorové podmienky, prípadne sme od zámeru museli celkom upustiť. Projekt rozšírenia pódia má ŠKO spracovaný už od r. 2010 , doteraz sme však na jeho realizáciu nenašli finančné prostriedky. Po úprave bude pódium rozšírené najmä v predných bočných častiach a umožní bezpečný pohyb účinkujúcich, najmä pri viacerých typoch účinkujúcich telies. Drevená podlaha na pódiu a prízemí sály je z 80.rokov, nebola renovovaná. Vŕzga, čo často aj narušuje priebeh koncertov, je opotrebovaná, neestetická. Je nevyhnutná jej celková rekonštrukcia. Sedadlá na prízemí, balkónoch a lóžach sú nesúrodé, rôznych typov, je potrebné ich zjednotenie, doplnenie, úpravy v usporiadaní, tak aby diváci mali nerušený výhľad na javisko a boli dodržané únikové cesty. Existujúce sedadlá na prízemí sú funkčné, vzhľadom na ich vek je však potrebné ošetrenie dreva a výmena poťahov. 

ŠKO realizuje viacero typov kultúrnych podujatí, čo do zamerania, cieľ. skupín i veľkosti (od komorných koncertov a recitálov po veľké orchestrálne podujatia). Aj keď by sme chceli, v súčasnosti, vzhľadom na technické obmedzenia a usporiadanie sály, nemôžeme realizovať všetky naše zámery a pripraviť podujatia, ktoré by vo väčšej miere reflektovali súčasné trendy, multižánrovosť – kombinácie živej hudby, obrazu, svetla, hovoreného slova, tanca, spevu, prepájanie techník zvuku a obrazu, či koncerty spájajúce viaceré väčšie telesá na jednom javisku. 

Výstupom projektu bude okrem reštaurovania budovy aj zorganizovanie viacerých koncertov, ktoré využijú nový potenciál zrekonštruovanej pamiatky, nové možnosti a videoprojekcie, svetelného a zvukového potenciálu, rozšíreného pódia. Budú to spoločné koncerty s nórskymi umelcami, prezentujúce tvorbu nórskych autorov, koncert orchestra s rómskou kapelou a speváckym zborom, koncerty pre rôzne cieľové skupiny. Zároveň všetky podujatia v rámci projektu budú prispievať k jednému alebo obom cieľom, a to: boju proti radikalizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom, a prezentácii kultúrneho dedičstva menšín a spojeniu rôznych kultúr a žánrov, priblíženie rôznych kultúr širokému publiku. Budú určené rôznym cieľovým skupinám, verejnosti, mladým, školám, deťom. Všetky typy podujatí budú naďalej prebiehať aj v budúcnosti. 

Rekonštrukcia umožní podstatne zvýšiť využitie objektu na kultúrne aktivity propagujúce kultúrne dedičstvo prostredníctvom hudby, obrazu (projekcie s hudbou), tanca i hovoreného slova, spojiť ich s inovatívnymi prvkami (vďaka novému osvetleniu a obrazu), ktoré obohatia zážitok návštevníkov, zvýšia ich záujem o návštevu podujatí a zvýšia návštevnosť obnovenej pamiatky. Tomuto cieľu pomôže aj mediálna propagácia rekonštrukcie a všetkých kľúčových aktivít, ktoré začnú obnovené vybavenie využívať a predstavia ho verejnosti. 

Projekt budeme realizovať v spolupráci s 2 partnermi – OZ MUSICA CLASSICA Žilina, ktorý sa bude podieľať na organizácii koncertov, iných podujatí a zabezpečení publicity projektu a privátnou spoločnosťou Potfaj A3A z Nórska, ktorá zabezpečí účasť nórskych umelcov na spoločných koncertoch, vrátane ich prípravy. Hlavnou pridanou hodnotou partnerstva je jednak priame zapojenie neprofesionálnych priateľov a milovníkov hudby do realizácie projektu, spoluzastrešenie organizácie podujatí a propagácie a na druhej strane rozvoj spolupráce medzi hudobníkmi rôznych kultúr, výmena skúsenosti, spoločná príprava a naštudovanie diel a priblíženie hudby nórskych autorov slovenskému publiku. OZ spája ľudí s pozitívnym vzťahom ku klasickej hudbe ochotných podporovať rozvoj umeleckých aktivít ŠKO Žilina a priamo vo svojich cieľoch má aj ochranu a obnovu NKP Dom umenia Fatra v Žiline. Budeme spolupracovať i s ďalšími partnermi, ktorí sa budú zúčastňovať projektových aktivít a budú vytvorené siete s miestnymi hráčmi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.